طالشوند

طالشوند
پایگاه خبری، تحلیلی

آرشیو
اخبار دسته بندی: طبیعت و گردشگری
با دستور قضایی مقدار قابل توجهی از انفال و اراضی ملی از تصرفات افراد سودجو رفع تصرف شد.