زایمان طبیعی دیگر ترس ندارد

درحالی که سزارین بیش از سه برابر زایمان طبیعی عوارض دارد، تنها ۴۴ درصد زنان ایرانی زایمان طبیعی را انتخاب می‌کنند.