ساخت جنین دارای قلب و خون

نمونه جنین انسان در آزمایشگاه با استفاده از سلول‌های بنیادی جنینی ایجاد و سپس در یک ظرف چرخان مخصوص قرار داده شد که به عنوان رحم مصنوعی عمل می‌کند.