امکان بازگشت دانش‌آموزان استثنایی به مدارس عادی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: امسال طرحی را اجرا خواهیم کرد تا دانش‌آموزان استثنایی با تأیید آموزگار به مدارس عادی بازگردند، اگر دانش‌آموز در نارسایی مربوطه توانایی کسب کرده باشد پس از بررسی می‌تواند به مدارس عادی بازگردد.