عدم مهارت کارجویان و مشکلات معیشتی باعث شده کار باشد اما کارگر نباشد

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره اینکه کار هست اما کارگر نیست گفت: عدم مهارت کارجویان, مشکلات معیشتی جامعه, اجرای نادرست قانون سخت و زیان آور, عدم ارتباط بین دانشگاه و تولید باعث شده است که در برخی بخش ها فرصت شغلی خالی بماند.