رئیسی: همه دستگاه‌ها در موضوع عفاف و حجاب به وظایف قانونی خود عمل کنند

رئیس جمهور از همه بخش‌های فرهنگی، ‌اجتماعی، ‌انتظامی و قضائی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در زمینه حجاب هستند خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.