بازسازی سردهنه های کشاورزی تالش

مدیر امور منابع آب و مدیر آبیاری غرب گیلان بهمراه معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تالش از روند بازسازی سردهنه های کشاورزی شهرستان بازدید نمودند.