غفلت سینما از قهرمانان سفیدپوش دریا

نیروی دریایی

به بهانه هفتم آذرماه و سالروز «نیروی دریایی ارتش» مروری کوتاه داریم بر فیلم هایی که با این موضوع ساخته شده اند و افسوس که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی رسد.