یک فوق تخصص پیوند قرنیه، نسبت به تبلیغات نادرست از عمل تغییر رنگ چشم که در فضای مجازی صورت می گیرد، هشدار داد.