6 عامل گرانی گوشت قرمز ‌

مدیرعامل اتحادیه دام سبک کشور، کمبود سرمایه در گردش دامداران، شارژ نشدن «دامدار کارت» توسط دولت، توقف ارائه نهاده مدت‌دار از سوی دولت و قاچاق دام به کشور‌های دیگر را از مشکلات دامداران عنوان کرد و گفت که این عوامل موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده است.