زن، زندگی ، آزادی!

انبارلویی نوشت: آیا آقای خاتمی،پس از نیم قرن سیاست ورزی در حوزه اسلام به یک شعاری رسیده که آرمان یک جماعت تجزیه طلب و مارکسیستی و به تعبیر درست تر، شعار یک حزب کافر است.