سردار سلیمانی: آمریکا و اروپا در اغتشاشات اخیر تقسیم کار کردند/ 2 نقطه از 13 نقطه حیاتی جهان در اختیار ایران است

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: مغز اصلی طراحی های اخیر درون حاکمیت آمریکا است، با کشورهای اروپایی تقسیم کار کردند و همه این اتفاقاتی که دیدید به بهانه هایی که از قبل برنامه ریزی شده بود رخ داد ولی با عدم همراهی ملت ایران مواجه شد.