راز تصمیم های خدا

شهسواری به دوستش گفت: بیا به کوهی برویم که خدا آنجا زندگی می کند. می خواهم ثابت کنم که او فقط بلد است به ما دستور بدهد و هیچ کاری برای خلاص کردن ما از زیر بار مشقات نمی کند. دیگری گفت: موافقم، اما من برای ثابت کردن ایمان می آیم… وقتی به قله رسیدند، […]