عسکر جهاندار ناورودی در یادداشتی نوشت:
راز تصمیم های خدا
جدیدترین اخبار
خبرنگار طالشوند
اخبار مهم
فیلم و عکس